اردوی باغ فردوس

بازدید علمی از گلخانه ناردین

اردوی جام دیجیتال

بازدید مدیر عامل و مسئولین مجتمع آموزشی مهاد

روز پست و آتش نشانی

ناهار نذری محرم