کادر آموزشی

سیف اله قربانیان

مدیر

سعید پرنده

معاون آموزشی

رسول عزیزالهی

معاون پرورشی

زهره ماندگاری

معاون اجرایی

لیلی گلی فروشانی

آموزگار اول

محبوبه حبیبی

آموزگار اول

اعظم پناهی

آموزگار دوم

مریم حاج حیدری

آموزگار دوم

ژاله جعفری

آموزگارسوم

مریم کاظمی

آموزگار سوم

فاطمه ممتاز

آموزگار چهارم

سهیلا توانا پور

آموزگارچهارم

محمد شمس

آموزگار پنجم

عباس کمالی

آموزگار پنجم

حسن شکرانی

آموزگار ششم

سید یونس ابطحی

آموزگار ششم

فیروزه سرخی

مربی قرآن

منصوره لطفی

مربی قرآن

محمد جواد حیدری

مربی قرآن

سعید بیگی

مربی ورزش

امین کفعمی

مربی ورزش

منیره سادات مهری

مربی کامپیوتر

آمنه قصری

مربی خط

اعظم زمانی

مربی بهداشت

فرهاد کریمی

خدمتگزار