کادر آموزشی

سیف اله قربانیان

مدیر

عباس کمالی

معاون آموزشی

رسول عزیزالهی

معاون پرورشی

زهره ماندگاری

معاون اجرایی

لیلی گلی فروشانی

آموزگار اول

محبوبه حبیبی

آموزگار اول

اعظم پناهی

آموزگار دوم

زینب حاج کرمی

آموزگار دوم

ژاله جعفری

آموزگارسوم

مریم کاظمی

آموزگار سوم

فاطمه ممتاز

آموزگار چهارم

سهیلا توانا پور

آموزگارچهارم

محمد شمس

آموزگار پنجم

عبدالعلی ترابی

آموزگار پنجم

محسن رضایی

آموزگار ششم

سید یونس ابطحی

آموزگار ششم

طیبه رحیمیان

مربی قرآن

منصوره لطفی

مربی قرآن

ابوالفضل عموچی

مربی قرآن

حسین خاوند

مربی ورزش

امین کفعمی

مربی ورزش

منیره سادات مهری

مربی کامپیوتر

آمنه قصری

مربی خط

کبریا  قندهاری

مشاور

اعظم زمانی

مربی بهداشت

فرهاد کریمی

خدمتگزار