معاونین

 

معاون آموزشی                                                      عباس کمالی

                  معاون پرورشی                                                           رسول عزیزالهی

معاون اجرایی                                                                 زهره ماندگاری