معاونین

                                           معاون آموزشی                                                      سعید پرنده

        معاون پرورشی                                                    رسول عزیزالهی

معاون اجرایی                                                                 زهره ماندگاری