داستان های کوتاه

محمد راستگو
1394/10/15 ساعت 15:47:00
داستان کوتاه4
1393/08/05 ساعت 20:16:22
داستان کوتاه3
1392/10/15 ساعت 12:39:02
نوجوان ومرغ
1392/10/02 ساعت 17:14:51
استدلال منطقی
1392/10/02 ساعت 17:09:04
دانه خوش شانس
1391/10/30 ساعت 10:35:08
در جستجوی دایناسور
1391/09/12 ساعت 16:53:06
پسرک فقیر
1391/09/11 ساعت 12:56:22