لطیفه 2

 

تقویم :روزی دانش آموزی به مغازه رفت و گفت: آقا تقویم دارید؟

فروشنده: بله، چه تقویمی میخواهید؟

دانش آموز : هر تقویمی که بیشتر تعطیلی داشته باشد!!!

لطیفه1

 

 

یزگرد سوم : معلم تاریخ با عصبانیت از شاگرد پرسید؟

 

چه کسی یزد گرد سوم را کشت!

 

شاگرد با ترس جواب داد، آقا بخدا من او را نکشتم .

 

 

 

تقویم :روزی دانش آموزی به مغازه رفت و گفت: آقا تقویم دارید؟

 

فروشنده: بله، چه تقویمی میخواهید؟

 

دانش آموز : هر تقویمی که بیشتر تعطیلی داشته باشد!!!

 

لطیفه های دانش آموزی

معلم:مسعود!چرا گوش هایت تاول زده؟

مسعود:آقا برای این که همین الان یک خبر داغ شنیدم!


--------------------------------------

 

معلم:بگو ببینم «مشتری » را چگونه می شناسیم؟

شاگرد:آقا اجازه از روی زنبیلش!--------------------------------------

 

معلم:بگو ببینم هندوستان کجاست؟

شاگرد:آقا چرا هر چه گم می شود از ما می پرسید؟!