احترام متقابل

پیام مشاور

رشد اجتماعی فرآیندی زمانبر و در یک بستر فرهنگی سازمان یافته صورت می پذیرد .جوامع بشری گاه بصورت عمدی و گاه سهواً در تعالی این فرآیند نقش داشته اند مع الوصف هیچ جامعه ی پویایی را نمی توان یافت که از این مهم صرفنظر نموده و حرکت پر شتاب سایر جوامع را در مسیر رشد اجتماعی در مرزهای جغرافیایی پیرامون خود ، نادیده انگارد .

انسان در طول عمر خود به انحاء مختلف در صدد جلب احترام سایرین برای خویش بوده و در این راه به باز تعریف خود اقدام نموده است . این نیاز فطری بخشی از تصویر تمام و کمال انسان ها محسوب می شود که نادیده انگاشتن آن موجبات ورود صدمات روحی جبران ناپذیر را فراهم می آورد .

اگر چه هر انسانی به الطبع در جستجوی جلب احترام سایر اشخاص نسبت به خویش است اما گاه این ضرورت محسوس را در مواجهه با سایرین از یاد می برد .

ما باید بیاموزیم با فراگیری تکنیک های "احترام متقابل " به رشد و تعالی جامعه خودیاری رسانده و در این مسیر ابراز احترام به دیگران را بخشی از تعریف گسترده " احترام" تلقی کنیم.

امید است این مجموعه در عین اختصار ، حداقل های ضروری برای ایجاد یک ارتباط سالم در جامعه را فراهم آورده باشد .

با احترام بنی آزادی