تضمین آینده کودک

کودک +مهارت زندگی = تضمین آینده

 

 

اغلب اولیاء نگران آینده ی فرزندان هستند.آموزش مهارت های زندگی و آماده کردن کودک برای مدرسه ی زندگی به شکل پایه ای و از سنین کودکی رابطه ی مستقیمی با موفقیت دارد که می توان با تجربه و مطالعه و کسب دانش به دست آورد.با به کارگیری تجارب گذشتــگان ، آنها می توانندزودتر مسائل را یاد گرفته و خود تجربه ی جدیدی را بیافرینند.

حل مساله:

از میان برداشتن مانعی است که شخص را از رسیدن به هدفش باز می دارد.به عبارتی:

1 – پیدا کردن عوامل ایجاد کننده مساله است.

2 – استفاده کردن از راه حل برای از میان برداشتن مساله است.

 راهکارهای حل مساله:

1 - با خواندن راه کارهایی که در آن به راه های مختلف توانستند حل مساله را بیاموزند،از آنها بخواهیم خود به کشف راه حل بپردازند.

 2 -  با انگیزه ای که در آنها ایجاد می کنیم به حل تشویق شوند.

3 -  در جریان حل مساله به عنوان کمک کننده باشیم.

4 -  می توانیم مسائل گوناگون طرح،برای حل از آنها کمک بگیریم.

5 - حل مساله را به توان تفکر و آنها بسیاریم.

6 – در داستان ها او را به جای شخصیت داستانی قرار دهیم.

7 – بعد از خواندن هر مطلبی بخواهیم درباره آن گفتگو کنند.

8 – در متون،لغات جدید و راه حل های نو پیدا کنند.

9 – مطالب خوانده شده را با صدای بلند برای بقیه بازگو کنند.

10 – جهت سنجش درک و فهم بیشتر اهداف متن را بیان کنند.

11- پرسش هایی بپرسیم و جهت رسیدن به پاسخ هدایت کنیم.

12- دامنه واژگان آنها را گسترش دهیم.

13- قوه قضاوت صحیح جهت استخراج مطالب را پرورش و بارور نماییم.

 

توصیه هایی برای تقویت خواندن:

1 – وقتی دانش آموزان به خوبی قادر بودند هر کلمه را که می شوند درست تلفظ کنند و معنی و مفهوم آن را بدانند آموزش خواندن را آغاز می کنیم.

2 – به آنها عادت دهیم هنگام خواندن شکل کای کلمه را بخوانند و روی جزء مکث کنند.

3 – یاد بگیرند،به معنی و مفهوم آن چه می خوانند توجه کنند.

4 – دایره دید خود را روی کلمه های بعدی گسترش دهند،تا ارتباط کلمه های یک عبارت با مکث های نا به جا قطع نشود.

5 – دانش آموزان باید به تدریج عادت کنند کلمه هایی را که خوانده اند بدون اعراب نیز بخوانند و درست تلفظ کنند.

6 – یاد بگیرند در هنگام خواندن،با توجه به معنی جمله و نشانه های نقطه گذاری آهنگی مناسب به کلام خود بدهند.

7 – باید بدانند تکیه صدا باید روی

کدام کلمه یا کدام صدا در کلمه باشد،کجا باید مکث کنند.

8 – باید بتوانند حالات تعجب ،سوال و ... را با آهنگ صدا تجسم و بیان کنند.

9 – خواندن را به صورت عادت در آوریم.

مثال:

داستان دیر رسیدن سیاوش از مدرسه به خانه را برای انها می خوانیم.

1- دلایل دیر رسیدن را بیان

 می کنیم.

2 – می بینیم سیاوش برای حل مشکل از راه حلی استفاده کرده است.

3 – مشخص می شود راه حلی که او انتخاب کرده تنها راه حل نبوده بلکه ساده ترین راه حل بوده.

 4- یاد می دهیم در برخورد با مسائل بهتر برخورد کنند.

داستان یادگیری از زبان فرد دیگر بیان می شود.از آنها می پرسم،بچه ها اگر شما یک روز کاری را درست انجام ندهید یا اشتباهی مرتکب شوید چه می کنید؟

1 – به آنها آموزش می دهیم برای حل باید فکر کنند و راه حل های مختلفی را پیدا کنند تا جرقه هائی در ذهن زده شود.

2 – بفهمند کدام راه را باید انتخاب کنند.

3 – از فکر به خوبی استفاده کنند.

4 – موقعیت ایجاد کنیم تا یاد بگیرند چگونه از فکرشان استفاده کنند.

5 – بعد از کسب تجارب و موفق شدن آنها را تشویق کنیم.