بسم الله

احکام 2

شعروضو

ای بجه جون در وضو          صورتو اول بشوی

     بعد بشو دست راست         ای گل خوشرنگ وبوی

    دست چپ را ای عزیز           بشوی توخوب وتمیز

  برای مسح سرت          اب دیگه رودست نریز

   حالابکش  مسح پا                ای گل ناز وزیبا

  روبال هر فرشته          ای بچه جون نوشته

 هرکی نماز بخونه     جاش وسط بهشته

احکام2

احکام نماز و نماز های روزانه تدریس میشود