بسم الله

سه معصوم دوم

معصوم چهارم:

امام حسن(ع) به دلیل معروف بودن به کریم اهل بیت در این داستان به یکی از یاران خود بخششی فراوان کردند و فرمودند ماهرچه را عطا کنیم دیگر پس نمیگییم.

معصوم پنجم:

امام حسین(ع)که یکی از یارانشان در نماز ظهر عاشورا سپر ایشان شدند و ایشان فرمودند شما در رکاب من و قبل از من به بهشت خواهید رفت.

معصوم ششم:

امام سجاد(ع)که مخفیانه به افراد مستمند و فقیر کمک میکردند.