بسم الله

سه معصوم اول

معصوم اول:

پیامبر اکرم (ص) که در حین رفتن به مسجد با بچه ها بازی کردندو در آخر یک مشت گردو به همه بچه ها در عوض رفتن به مسجد دادند.

معصوم دوم:

حضرت علی(ع) پدر بچه یتیمی شدند که او را به بازی راه بدهند.

معصوم سوم:

حضرت زهرا(س)که لباس عروسی خود را به فقیری هدیه دادند.