بسم الله

احکام

مادران گرامی:

97/9/12دانش اموزان تعداد رکعات نماز راباشکل یاد گرفتند.

احکام اول

باسلام

واجبات قبله:نماز خواندن-قربانی کردن حیوانات واجب است روبه قبله باشد.

احکام1

احکام مسجد:

علاوه بر عبادت کردن،دعا خواندن،وحدت مسلمانان وبا خبر شدن از حال یکدیگر حائز اهمیت میباشد

احکام مستحبات مسجد:

با پای راست وارد شویم،لباس پاکیزه پوشیدن،عطر زدن،اولین نفر وارد شدن و آخرین نفر خارج شدن و با پای چپ خارج شوید

محرمات مسجد:

دفن مرده در مسجد،خرید و فروش و معامله