بسم الله

پیک آدینه

برای بازدید از پیک آدینه لینک زیر را کلیک کنید.

پیک

 

نام و نام خانوادگی:                                          تاریخ رفت:  12/12/92  تاریخ برگشت:17/12/92

 

1-   پسرم ، چشمهایت راببند و آیه ی 1 و 2 سوره شمس را بخوان ،سپس نقاشی آن را بکش.

 

 

 


ادامه مطلب...