پایه ششم
عکس دانش آموزان ششمدانش آموزان ششمدانش آموزان ششمدانش آموزان ششمرضاییششم

آیا به خود احترام می گذارید؟

????ده نشانه اینکه ما به خود احترام نمی گذاریم:

1- به چیزهایی بله می گوییم که برای ما مهم نیست یا وقت انجامش را نداریم.
2- تنها برای اینکه کسی را دلخور نکنیم، با او موافقت می کنیم.
3- به نیاز دیگران بیش از نیاز خود بها می دهید.
4- نسبت به انجام کاری که صحیح بوده احساس گناه می کنیم زیرا دیگران نظر مخالف دارند.
5- با نشان ندادن نقاط قوت و نقش مثبت خود، از خود دفاع نمی کنیم.
6- دایما احساس خود را مخفی نگه می داریم.
7- آشکارا به دنبال جلب توجه دیگران هستیم.
8- دایما سعی در خوشحال کردن دیگران داریم.
9- خود را در احاطه همراهان بد قرار می دهیم.
10- وقتی خود را برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران، بزک می کنیم.