دعای فرج

فارسی

 

 
   

کلمات هم معنی درس 1 تا8 فارسی
 

 

آموختن= یاد گرفتن                 کال  =نارس          شاد  = خوشحال  

آهسته،آهسته= آرام،آرام =یواش،یواش           سرانجام  =   عاقبت  

  یاری  = کمک           معلم  = آموزگار            تلاش  =  کوشش  = سعی 

برنا  = جوان                 آغاز   = شروع                پایان =  تمام      سوال= پرسش              پاسخ    =  جواب        سخن گفت   =  حرف زد 

     مهربان =  بامحبت       بسیار =زیاد =خیلی           بیمار = مریض

کهن =  قدیم             پزشک = دکتر= حکیم       زیبا=قشنگ   

        نادرست  =  غلط          درست   =   صحیح   

       ادامه بده   =   دنبال کن       زمان =  وقت= موقع

          خشمگین  = عصبانی           ناراحت =  غمگین          برگ  =  ورق  

 پیشنهاد  =  نظر                       یاری =   کمک                  دوست  = یار  

 تشکر =    قدر دانی  =  سپاس                خوب   = پسندیده  

             مفید =   سودمند                          عزیز  =  گرامی   

               کوچک  =   ریز                                ملایم   =   آرام              مراقبت = نگه داری = مواظبت       آواز = سرود                 الان = حالا   

           چاله=گوال                   منقار = نوک              غم = غصه                 سود = فایده               وارد = داخل               سالم = تندرست