خطوط عمود و عمود منصف

دو خط که زاویه ی بین آن ها راست باشد دو خط عمود بر هم نامیده می شود. عمود منصف( perpendiculaar bisector):عمود به معنی ستون، چوب خیمه و گرز می باشد و در ریاضیعمود منصف پاره خط ؛ خطی است که بر وسط پاره خط عمود می شود و آن پاره خط را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.(عمود منصف:مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو سر یک پاره خط به یک فاصله هستند.) 1-   هر نقطه روی عمود منصف تا دو سر پاره خط به یک فاصله است . 2-   اگر فاصله ی نقطه ای تا دو سر پاره خط به یک اندازه باشد آن نقطه حتما روی عمود منصف پاره خط قرار دارد . برای تعیین فاصله ی یک نقطه از یک خط ابتدا ازآن نقطه خطی عمود می کنیم. اندازه ی این پاره خط همان فاصله ی نقطه تا خط راست است که با گونیا انجام می شود. (رسم عمود منصف با خط کش و پرگار ) روش رسم:دهانه ی پرگار را به اندازه ی بیش تر از نصف طول پاره خط باز کرده،به مرکزهای دو سر پاره خط،دو کمان می زنیم.خط گذرا از نقاط تلاقی این دو کمان،عمود منصف پاره خط مزبور است.