تیمم

در هفت مورد، به جاى وضو و غسل باید تیمم کرد:


1 - پیدا نکردن آب


2 - مشقت بیش از حد


3 - ترس از ضرر


4 - نیاز به آب براى حفظ جان


5 - نیاز به آب براى تطهیر


6 - نداشتن آب مباح


7 - نداشتن وقت براى وضو یا غسل

 


چیزهایى که تیمم بر آنها صحیح استتیمم به خاک ، ریگ ، کلوخ و سنگ ، اگر پاک باشند، صحیح است .


به آجر و کوزه قبل از پخته شدن نیز صحیح است . تیمم بر سنگ گچ و سنگ و سنگ آهک قبل از پخته شدن ، صحیح است .دستور تیمم


در تیمم ، چهار چیز واجب است :


اول :نیت


دوم : زدن تمام کف دو دست ، با هم ، بر چیزى که تیمم به آن صحیح است و بنابر احتیاط واجب ، همراه با ضربه باشد و گذاشتن دو دست بر زمین کافى نیست


سوم : کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن ، از جایى که موى سر مى روید تا ابروها و بالاى بینى و بنابراحتیاط واجب باید دستها روى ابروها هم کشیده شود


چهارم : کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ .