تلفیق هنر و اجتماعی

کاردستی مارمولک

زنگ هنر

کاردستی حیوانات (گوسفند و مارمولک)