نمایش

نمایش طوطی و بازرگان

نمایش راز نشانه ها

کلمات هم آوا در فارسی

این کلمات هم از نظر آوایی و هم نوشتاری، یکی هستند اما در معنی، مختلف هستند.

شیر: شیر خوردنی      شیر: حیوان

ریش: زخم                   ریش: موی صورت

سیر: نوعی پیازچه      سیر: کسی که گرسنه نیست

زهر: گل و شکوفه       زهر: سَم

بادیه: کاسه مسی      بادیه: بیابان

تنگ : دره ی کوه         تنگ: باریک

گور: گور خر                گور: قبر

خیر: خوبی                 خیر: نه

پیچ: میخ فلزی           پیچ: خم و تاب

شارع: خیابان            شارع: قانون گزار

رسته: رها شده         رسته: صف

دوش: شانه               دوش: دیشب

این کلمات از نظر آوایی ، یکی هستند اما هم در معنی و هم نوشتاری ، مختلف هستند.

 زمین : کره ی خاکی          ضمین : عهده دار

غالب : چیره ، برتر              قالب : شکل

پرتغال : نام کشور              پرتقال : نام میوه

اَلَم : درد                          عَلَم : پرچم

صواب : درست                    ثواب : پاداش ، اجر

بحر : دریا                           بهر : برای

غدیر گودال - آبگیر                قدیر : توانا ، قادر

حول : اطراف                      هول : ترس

غریب : دور از وطن               قریب : نزدیک

قاضی : داور                      غازی : جنگجو

آری : بله                           عاری : بری - پاک

ارز : پول و بها                     عرض : پهنا

اساس : پایه و بنیاد             اثاث : وسایل و لوازم

اسم : نام                          اثم : گناه

امل : آرزو                          عمل : کارو تلاش

امارت : فرمانروایی و حکومت       عمارت : بنا

تعلّم : آموختن                         تألم : سختی ودرد کشیدن

تهدید : ترساندن                       تحدید : حدو اندازه - معلوم کردن

حیات : زندگی                            حیاط : صحن ، محوطه

حرم : اندرون خانه ، اهل خانه        هرم : پیری

خویش : فامیل ، خود                   خیش : گاو آهن

خار : تیغ                                    خوار : ذلیل و بی مقدار

قضا : اتفاق                                  غذا : خوردنی

قدر : اندازه و ارزش                      غدر : مکرو بی وفایی

معمور : آباد شده                        مأمور : فرمانبرو نگهبان

نثر : متن - غیر شعر                        نصر : یاری کردن

خاست : بلند شد                           خواست : طلب کرد

حراست : نگهبانی                           حراثت : برز گری - کشاورزی

زهر : سم                                       ظهر : پشت

سفر : یک جا نماندن - مسافرت                   صفر : ماه دوم قمری

سد : بستن                                       صد : عدد صد