بسم الله
مهاداللهدوستیامام زمانپله

جامد، مایع، گاز

مواد در اطراف ما به سه حالت جامد ، مایع ، گاز دیده می شوند .این مواد همیشه به یک حالت باقی نمی مانند، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شوند .

مواد جامد موادی هستند که از خود شکل معینی دارند . مانند : میز ، سنگ و ….

مواد مایع موادی هستند که مو لکول  های آن ها بر روی هم می لغزند و شکل ظرف به خود می گیرند مانند : آب ، ابلیمو ، نفت و ….

 

گاز ها موادی هستند که مولکول های آن ها در فصا پخش می شوند و تمام فضا را اشغال می کنند .

ذوب شدن : هر گاه مواد جامد به اندازه کافی گرما ببینند به مایع تبدیل می شوند . تبدیل مواد جامد به مایع را ذوب شدن می گویند .ذوب ، به معنی مایع شدن است .مانند ذوب شدن یخ

تبخیر چیست : تبدیل شدن مایع به گاز را تبخیر می گویند. تبخیر به معنای بخار شدن است .مانند خشک شدن لباس های خیس . تشکیل ابر در اثر تبخیر آب دریا ها صورت می گیرد .بخار آب ، یک گاز است .معمولا در هوا مقداری بخار آب وجود دارد که دیده نمی شود .

اگر گازها به اندازه ی کافی سرد شوند به مایع تبدیل می شوند که این عمل را میعان می گویند . بارش باران از ابر نتیجه ی این عمل است .

ضرب المثل آشپز که دو تا شد غذا یا شور می شود یا بی نمک
این ضرب‌المثل را معمولا در مورد رفتار و دخالت ناشیانه چند نفر در کاری به کار می‌برند.

دخالت بیجایی که ناشی از عدم آگاهی و دانش کافی آن افراد در زمینه‌ای خاص است. 

این ضرب‌المثل در زبان انگلیسی هم کاربرد دارد. در زبان انگلیسی این ضرب‌المثل به شکل زیر به کار می‌رود:

Too many cooks ,spoil the broth 
این ضرب‌المثل در زبان انگلیسی یعنی هرچه تعداد آشپز زیاد باشد، آن غذا به هدر می‌رود و آن طور که باید به کار نمی‌آید.

البته معنای ظاهری آن به این شکل است. در معنای اصلی و محتوایی مربوط می‌شود به این که هر کاری که در آن چند فرد ناشی و بی‌تجربه و غیر حرفه‌ای مشغول به کار شوند، آن کار به نتیجه دلخواه نمی‌رسد و نهایتاً همه زحمات به هدر می‌رود.

ضرب المثل های شیرین فارسی

اصل ضرب المثل :

پایت را به اندازه گلیمت دراز کن

مفهوم :

به اندازهای که توانایی
 داری توقع داشته باش


اصل ضرب المثل :

خدا خر را شناخت و شاخ بهش نداد

مفهوم :

در مورد افرادی گفته می شود  که اگر قدرت داشت باشند امان را از خلق الله می گرفتند


اصل ضرب المثل :

هر که خربزه می خورد پای لرزش هم مینشیند

مفهوم :

کاری که کردی باید فکر عاقبتش هم باشی


اصل ضرب المثل :

سر گاو توی خمره گیر کرده

مفهوم :

به آدمی که به درد سر افتاده گفته می شود


اصل ضرب المثل :

نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است

مفهوم :

اشاره به کسانی که عمل نادرست آنان،جزءعادتشان شده در حالیکه قصد رنجاندن کسی را ندارند

آزمایش علوم

آزمایش لذت بخش علوم