بچه ها11بچه ها12بچه ها13بچه ها12

سرود صلوات صلوات

به نام خدا

باسلام

برای دانلود صلوات بر روی عکس زیر کلیک کنید

باور والدین

درس تغلیظ وترقیق لام جلاله لله

بسم الله الرحمن الرحیم

درس امروز تغلیظ(پرحجم) وترقیق(کم حجم) کردن لام جلاله الله بود

هنگامی لام جلاله پرحجم خوانده میشود(یعنی الله به صورتی گفته

میشود که وقتی به خانه ای غریبه وارد میشویم میگوییم یاالله)که

قبلاز کلمه لله صدای فتحه یا ضمه(---َ----ُ-)بیاید

مانند:هُوَلله،نَصرُلله

وهنگامی ترقیق میشود(به صورتی که در نوار ها وقتی قاری

میگویدبسم لله)

که قبل از کلمه لله صدای کسره(---ِ-)بیایدمانند بسمِ لله